นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผวจ.ร้อยเอ็ด

ประวัตินายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ

การศึกษา – ปริญญาตรี ศศบ.(รัฐศาสตร์) – ปริญญาโท พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) การศึกษาอบรม – หลักสูตรนักเรียนนายอำเภอรุ่นที่ 32 – นักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 33 – วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 47

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ – นายอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ – นายอำเภอสัตหีบ , นายอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี – ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาท้องที่ กรมการปกครอง – ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

กรมการปกครอง – รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ – ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ – ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง – ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 1 – ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (27 เมษายน 2555)

ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อน